White Diamonds 2015

White Diamonds
Oil on canvas
36 x 16 inches
(91.4 x 40.6 cm)
© Christian Furr